АНГЕЛИТЕ

“Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?” (Евр.1:14).

Бог има ангели, чиято първостепенна задача е да привличат онези, които ще наследят спасението и да отблъскват силите на Сатана.

Делото на тези небесни същества има за цел да подготви жителите на света да станат Божи деца – чисти, святи, неопетнени. Но хората въпреки твърденията си, че са Христови последователи, не се намират в положение, в което да разбират напълно тази служба, и по този начин затрудняват работата на небесните вестители. Ангелите, които винаги гледат лицето на Небесния Отец, биха предпочели да стоят близо до десницата Му, в чистата и свята атмосфера на небето. Но това дело трябва да се извърши – божествена атмосфера да се занесе на душите, които са изкушавани и изпитвани, за да не може Сатана да ги превърне в негодни за мястото, което Бог желае те да заемат в небесните дворове. Сили и началства в небесните места се съюзяват с ангелите в тяхната служба за хората, които ще бъдат наследници на спасението.