Веднъж Жан Линк се хранел в помещение, в което имало няколко младежи, които се хвалели с неверието си. След като ги слушал внимателно известно време, той ги заговорил:

  • Господа, има три категории атеисти. Първите са дълбоки мислители, които отричат истината и Бога от Евангелието в резултат на основно изучаване на философски проучвания и са угасили вярата ви?

Младите хора се спогледали смутено един друг и отрекли. Линк продължил:

  • Втората категория се състои от хора, които машинално приемат идеите на най-добрия. Това са несамостоятелни хора, без лично мнение, които повтарят това, което са чули като папагали или подражават като маймуни на жестовете на господаря си. Надявам се, господа, че не се причислявате към тях.

Обезкуражени те поклатили глава.

  • Остава само още една категория – продължил Линк. Има хора с нечиста съвест, които по тази причина желаят да не съществува един свят и справедлив Бог, понеже разбират, че след смъртта следва ужасна разплата, ако Господ е реалист. Уважаеми господа, четвърта категория атеисти не познавам.

Псалом 53:1

“Безумният рече в сърцето си: Няма Бог.”

Псалом 10:4

“Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; всичките му помисли, че няма Бог.”