БЛАГОДАРНОСТТА НА ИЗКУПЕНИТЕ

„А Царят в отговор ще рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили“ (Мат. 25:40).

Всичко, което сме направили, за да помогнем на Божия народ, ще бъде възнаградено като дело, направено за самия Него.

Преживените тревожни часове, объркващите обстоятелства, мъката, породена от отказа на хората да разберат и приемат всичко онова, което докарва техния мир, са забравени. Себеотрицанието, което те са практикували, за да подкрепят делото, не се помни вече. Когато спасените си спомнят за душите, които са искали да спечелят за Христос и ги видят спасени за вечността – доказателство за Божията милост и любов – в небето проехтяват възторжените възклицания на хваление и благодарност.

Това небе е пред нас, сред неговите обитатели няма да има конфликти.

Ще се поздравим като свято семейство на изкупени и ще чуем думите на Христос: „Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създанието на света“. Ще засвирим с небесните си арфи и на небето ще прозвучи прекрасна музика. Ще положим нашите блестящи корони в нозете на Христос и ще отдадем слава на Този, Който победи греха заради нас.

Сега може да има някои неща, които да не разбираме. Някои пасажи от Библията може да ни се струват забулени в тайна, защото са отвъд нашите възможности да ги разберем. Но когато нашият Спасител ни заведе при изворите с живата вода, Той ще ни разясни това, което преди е било неясно.