БОГ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ТЕРАПЕВТ

Библейска психология за 21 век

Здравейте, отваряли ли сте някога Библията? Ако го направите, ще установите, че освен духовна и историческа книга, тя е и отличен курс по психология, абсолютно адекватен и за нас в 21 век. Ето един от многото примери: „Каквито са мислите в душата му – такъв е и той“ (Притчи 23:7) ни е казал мъдрецът Соломон в библейската книга „Притчи“ преди 3 000 години. Днес Когнитивно-поведенческата терапия ни казва съвсем същото: нашите мисли определят нашите чувства и цялостното ни поведение.

В терапевтичната връзка психологът заема особено важно място. Затова в първото видео от поредицата „Библейска психология“ ще ви представя 7 характеристики на Бога, които Го правят отличен терапевт. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог.

 1 характеристика: Бог е любов

За да бъде една терапевтична консултация лечебна, терапевтът трябва да бъде добронамерен и отзивчив. А Бог е изключително добър терапевт, защото най-същностната Му характеристика е себеотрицателната любов. Той ни казва следното за Себе Си чрез пророк Йеремия:

„Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да показвам милост към тебе“ (Йеремия 31:3).

Любовта в библейската психология не е само чувство, тя е принцип на взаимоотношенията. Тя е готовност за предоставяне на качествата и способностите на личността в полза на другите, алтруизъм.

Бог ни дава най-висшият пример за алтруизъм, за себеотрицателна любов. В златния стих на Библията се казва:

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

А най-превежданата жена-автор в световен мащаб, Елън Уайт, подчертава: „Принципът на себеотрицателната любов е закон на живота – и за земята, и за небето“ (Уайт, Е. Копнежът на вековете. Нов живот, С., 2005, с. 7).

Следователно Бог е отличен терапевт, тъй като е постоянно добронамерен и отзивчив към всеки един човек.

 2 характеристика: Бог е винаги на разположение

За да бъде една терапевтична консултация лечебна, терапевтът трябва да е винаги на разположение, когато клиентът има нужда от помощ и съвет. В библейската книга „Псалми“ се казва за Бога:

„Онзи, Който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи“ (Псалми 121:3,4).

Човек винаги може да потърси помощ и съвет от Бога, защото Той няма нужда от сън или почивка и никога няма да бъде толкова зает с нещо друго, че да не „вдигне телефона“, образно казано.

 3 характеристика: Бог дава свобода и зачита правото ни на собствено мнение

За да бъде човек спокоен в терапевтичната връзка, психологът трябва да му осигури свободата да избира,  а не да му налага решенията със сила или манипулация. Бог е терапевт, който осигурява пълна свобода на избора.

Той ни казва чрез пророк Йеремия: „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“ (Йеремия 29:13). Ако наистина искате. Ако решите. Ако имате желание.

Бог никога не се натрапва, никога не насилва, никога не манипулира. Достъпът до услугите Му е напълно доброволен. Исус Христос ни казва в последната библейска книга „Откровението на Йоан“: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“ (Откровението на Йоан 3:20). Човек има свободата да реши дали да потърси Божията помощ.

 4 характеристика: Бог ни цени високо

За да бъде една терапевтична връзка лечебна, психологът трябва да цени и уважава своя клиент. Утвърждаването на ценността на личността е централна концепция в Библейската психология. Тя е пряко следствие от Сътворението по Божи образ и Изкуплението като възстановяване на Божия образ в човека. Чрез възстановяване на връзката с Бога в лицето на Исус Христос, личността може да си възвърне усещането за собствена значимост, защото разбира, че е желана, приемана, обичана. Това усещане е обусловено от следните характеристики на личността на Божеството:

  • Божията любов е безусловна (Римл. 5:7, 8).
  • Бог е винаги на разположение (Еремия 29:13).
  • Бог проявява абсолютна емпатия/състрадание (Евр. 4:15).
  • Бог ни носи само добро (Яков 1:17).
  • Бог ни прощава безусловно (Еремия 31:34).

Това отношение на Бога доказва, че ние сме много ценни за Него.

 5 характеристика: Бог е компетентен

За да бъде една терапевтична връзка лечебна, психологът трябва да бъде компетентен в своята област и да познава много добре особеностите на човешката психика. Бог е отличен терапевт, защото като Създател на човека той познава всеки аспект на неговата физика и психика.

Псалмистът цар Давид се удивлява на Божието всезнание: „Ти познаваш сядането ми и ставането ми; разбираш помислите ми отдалеч. (…) преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата“ (Псалми 139:2-4).

А старозаветният библейски пророк Амос заявява за Бога, че Той „явява на човека мисълта му“ (Амос 4:13). Бог е отличен терапевт, защото като всезнаещ познава нашите мисли и може да ни насочи към най-правилните решения.

6 характеристика: Бог е откровен и честен

За да бъде една терапевтична връзка лечебна, терапевтът трябва да бъде откровен със своя клиент и да не го заблуждава, че няма проблем. Трябва да може да споделя открито и честно мнението си.

Когато Бог вижда безбройните престъпления, извършвани от лицемерни религиозни хора, Той казва ясно какъв е проблемът и какво е решението:

„Заклевам се в живота Си, казва Господ Бог, Аз не искам смъртта на човека, който върши зло, а искам той да престане да върши зло и да живее.  Върнете се, върнете се от лошите си пътища“ (Йезекиил 33:11).

Бог като терапевт ни казва откровено какъв е проблемът ни, но същевременно ни посочва и решението, което можем да приемем, ако пожелаем.

7 характеристика: Бог е отличен мотиватор

За да бъде една терапевтична връзка лечебна, психологът трябва да бъде тактичен, за да може да съобщава сериозни проблеми с необходимата дипломатичност. И да умее да мотивира клиента по такъв деликатен начин, че човек да не се отчайва, а да пожелае да положи необходимите усилия за промяна.

В Новия завет холерикът апостол Петър прибързано заяви, че дори и всички да изоставят Исус, той няма да Го изостави. Обаче съвсем скоро след това не само Го изостави, но и 3 пъти публично се отрече от Него. Исус направи 2 неща, за да го мотивира да продължи да служи на Бога и хората въпреки огромния си провал. Първо, след като Петър 3 пъти се отрече публично от Исус, Той го погледна не разгневено или укорително, а толкова състрадателно и тъжно, че Петър избяга и плака горко, осъзнавайки срамното си поведение.
Второ, след възкресението Си Исус 3 пъти попита Петър „Обичаш ли Ме“, колкото пъти се беше отрекъл по-рано, и го насърчи да се грижи за новоповярвалите.

Ако аз бях на мястото на Исус, сигурно сто пъти щях да натяквам на Петър за грешката му. Но със своята доброта и тактичност Бог ни мотивира да даваме най-доброто от себе си за хората около нас. Затова е отличен терапевт.

Още за Библейската психология можете да намерите на фейсбук страницата ми „Християнска психология“, както и на нашия уебсайт facebible.bg в раздел Психология, подраздел Християнска психология.

Йорданка Дейчева, психолог, ydeicheva@facebible.bg