Поглед нагоре, Елън Уайт

БОГ Е ПАЗИТЕЛ НА ПРАВДАТА И МИЛОСТТА

  “Защото очите на Господа се обръщат {Еврейски: Тичат.}* насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.”
(2 Летописи 16:9)

Всеки работник сега трябва да се посвети на работа за Бога и в ежедневието си да изпълнява принципите на Божието Слово. Мои братя и сестри, отхвърлете от себе си онези особени черти в характера си, които са причина лесно да се смущавате и обърквате. Очистете се от тях. Умрете за личното “аз” и отворете вратите на Христос, за да заживее Той във вас. Ходете смирено с Бога и нека правилните принципи да ръководят живота ви…

Нека Словото стане ваш пътеводител и ваше правило за поведение. То ще ви научи на съвършени обноски, на благочестиво поведение и на безпогрешна преценка. Изучавайте Словото! Когато сте в голямо смущение или объркване, търсете в Библията съвет, който е подходящ за вашия случай. Търсете Божието ръководство. Никога не се отдавайте на неща, които Господ забранява в Словото Си, а се посвещавайте на онова, което Писанието изисква от нас да вършим винаги.

“Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мене” (Йоан 5:39).

Христос дойде, за да положи и установи реформи, и да привлече човешките чада към Себе Си. Неговата воля трябва да се върши и на земята така, както се изпълнява на небето. Когато вече сте определили какво реформиране ви е необходимо, започнете да работите за него с непрестанно, безстрашно насърчение – до край. Не се надявайте, че ще постигнете чистите възвишени принципи на истинското реформиране без да срещнете противопоставяне. Божието Слово ясно и просто говори, че всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса ще бъдат гонени от онези, които искат да разрушат посочените от Бога истини и правда…

Няма действие в нашия живот, за което Бог да не е лично загрижен, нито някакъв интерес, който да не е скъпоценен в Неговите очи. “… и ето , Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века” (Матей 28:20). Бог е покров и щит за Своя народ. Той простира ръцете си над Своите уповаващи чада и никой не може да нарани някое от тях без да удари Божията ръка.

Бог е също Пазител на правдата и милостта. Той преценява начина, по които се отнасяме с нашите съработници. От Бога не можем да скрием и най-малкото деяние, което засяга правата дори на един от Неговото наследство. Бог ще въздаде Своята правда пред всички, които възнамеряват да оскърбяват или да се възползват от своя ближен. Бог вижда подбудите за всяко действие. Като изповядващи името Му Негови последователи, ние трябва да държим за истината в нейната чистота. Във всяко деяние от ежедневието живот ние трябва да изявяваме Христос с пълното познание за правда и справедливост.