Аз Съм добрият Пастир; добрият Пастир живота Си дава за овцете.” “Аз Съм добрият Пастир и познавам Моите и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.” Исус отново се доближи до умовете на Своите слушатели, като използва познати за тях образи. Той бе уподобил влиянието на Духа на студена освежителна вода. Представил бе Себе Си като светлина, източник на живот и радост за природата и човека. Сега в красива пасторална картина им представи връзката Си с тези, които вярват в Него. За слушателите Му нямаше по-позната картина. Христовите думи я свързаха завинаги с Него. Учениците не можеха да не видят пастири, водещи стадата си, и да не си спомнят урока на Спасителя. Щяха да виждат Христос във всеки верен пастир и себе си във всяко безпомощно и зависимо стадо. С този символ пророк Исая си бе послужил, за да опише мисията на Месия, използвайки утешителните думи: “Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина; Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си; издигни го, не бой се! Кажи на юдовите градове: Ето вашия Бог! – Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в пазухата Си- “ (Исая 40:9- 11). Давид бе пял: “Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда” (Пс. 23:1). И Светият Дух чрез Езекиил бе заявил: “И ще поставя над тях един пастир- “ “Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната- “ “И като направя с тях завет на мир- “ “Те не ще бъдат вече корист на народите-, но ще живеят в безопасност и не ще има кой да ги плаши” (Езекиил 34:23,16,25,28).