БОЖИИ НАПЪТСТВИЯ

“Уповавай на Господа и върши добро;
Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.”
(Псалми 37:3)

Господ е запознат с всички обстоятелства на живота ни. Когато етиопският царедворец пътуваше в колесницата си и четеше писанието, Божиите ангели наблюдаваха сцената. Един от учениците бе изпратен да посрещне колесницата и когато се приближи, той видя етиопянинът да чете писаното Божие слово. Филип го запита: “Ами разбираш ли каквото четеш? А той рече: Как да разбера, ако не ме упъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него.” След това Филип му изложи и разтълкува написаното. А когато чу и повярва, царският велможа рече: “Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?” (Деяния 8:30-36).

Тази случка показва Божията грижа за Неговите чада. Божият Дух беше довел ума на този човек до истината на писанието. Но етиопянинът не можеше сам да изтълкува правилното значение на словото. Тогава Бог изпрати един Свой служител да го просвети и да му помогне да разбере.

Ако ходим с простосърдечие и благочестие и уповаваме на Бога, така както дечицата се доверяват на земните си родители, Той ще ни направи способни да извършим работата, която ни е възложил. Ако потърсим Господа, Той ще работи за нас…

Бог ще изработи за нас спасението ни, ако ние поверим пазенето на душите си в Неговите ръце, като на верен Творец… Не ние сме тези, които впечатляват сърцата и умовете, а ангели, пратени от Бога. Те виждат всяко усилие, направено от наша страна и смекчават сърцата и просвещават умовете на онези, за които работим, така щото да почувстват влиянието на небесната атмосфера, а с това техните мисли и чувства да бъдат доведени до проумяване и разбиране…

Вие не работите сами. Когато сте изкушавани в обезсърчение, помнете това: Ангели от Господа са навсякъде край вас. Те ще служат дори на самата земя, като я накарат да даде своите съкровища. Нека да се разбере какво би могло да се постигне, ако всеки с готовност работи по Божията воля. Сам Бог даде това наставление и нека следваме Неговите указания.