БЪДЕТЕ ПЪРВИ В ДOБРИТЕ ДЕЛА

“Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?
(Яков 2:14)”

Христос водеше народа си, обгърнат в облачен стълб. Той им даде повеления и закони, за да могат чрез послушание на Неговите изисквания те да станат Негов избран народ. Исус им подари изобилието на небето, но в замяна на това Господ искаше от тях да споделят благословенията си с останалите народи, на които не бе оказано такова благоволение. Бог има същото отношение към избрания си народ и в днешно време…

Нищо друго не носи такова удовлетворение на врага както кавгите и конфликтите между хората от Божия народ. Всички се нуждаем от ежедневната обновяваща сила на Божията благодат, защото много от нашите църкви са отстъпили. Те ни разкриват истинския хрисиянски живот и духът на нашия Господ. Може да се извърши стократно повече от това, което се прави в момента за разгласяване на благовестието наблизо и далече.

Трябва да настъпи още по-голямо и дълбоко посвещение от онова, на което сме били свидетели до сега, в противен случай мнозина ще останат неподготвени да влязат в светия град. У някои съществува силното желание да бъдат първи и да заповядват. Добре е да желаем да бъдем първи в добри дела, в постигането на християнските добродетели, само че за много от нас са валидни думите записани в седмата глава от евангелието на Матей. Четете и изучавайте внимателно тази глава. Това са Христовите думи и всеки от нас трябва най-старателно да работи за своето спасение…

Трябва да продължим Господното дело, работейки заедно. Непоколебимо и решително да прогласяваме Божието слово, но и да се предпазваме от ненужни предразсъдъци. Нека никой в разговор или беседа да не се впуска в остри нападки, защото така са били затворени много врати и изгубени още повече възможности.

Ако всички наши църкви бяха бдителни и будни, нямаше да сме свидетели на такива губителни влияния, каквито сега действат сред нас, тогава примките на сатана нямаше да улавят онези, които би трябвало да разбират истината. Божият противник днес действа срад избрания народ така както някога мамеше и подлъгваше ангелите в небесните дворове и в резултат на това много души попадат в клопките му.

Божиите съдби са вече върху земята, затова нашите свидетелства трябва да се дадат под влиянието на Святия Дух. Сега, тъкмо сега е времето да работим под освещаващото влияние на Святия Дух. Трябва бързо да предадем веста, ред по ред . Хората ще направят своя избор, а нашият дял в това дело е те да получат възможност да разберат истината, така че да вземат решението си с разум и да се наредят сред онези, които са на Божията страна.