СЛЕДВАЙТЕ ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ

 “И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.” (Откровение 21:27)

Тази сутрин надеждата ми е в Христа, моя Спасител. Моля се Той да ми дава Святия Си Дух всеки ден, за да мога със сърце, дух и воля да Го прославям в този живот. Ние трябва да вършим Божието дело не според нашите собствени планове, а според образеца, даден ни от Исус. Той дойде на земята, за да извърши работата, възложена Му от Отца, за да можем ние, представителите на падналата човешка раса, да бъдем просветени във висшата наука да вършим истинска служба за своя Господар.