ВЕСТИ ЗА ПРОМЯНА 

“Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.”
Притчи 11:5 

Някои вести идват от Господа със силата на чук, за да разрушат делата на Сатана и да обърнат хората към нашия жив небесен Баща. Но тази решителна защита на истината е съпътствана от Христовата утеха, която настъпва тогава, когато покаянието разкрие истинската същност на греха. Докато някои са призвани да воюват отчаяно със злото, една друга вест трябва да се разнесе до онези, които понасяйки неправда са преодолели изкушението да таят в себе си чувството за несправедливост.