ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ

Изследванията показваха ясно, че тялото и мозъкът се влияят един от друг. Както тялото, така и мозъкът зависят от добрата храна, съответните физически упражнения и периоди на почивка. Положителното мислене има лечебен ефект както върху мозъка, така и върху тялото. Духовната практика на молитва, богуслужение, вяра, надежда и несебелюбива любов, както показват независими едно от друго изследвания и както е описано в Библията, имат дълбок поддържащ здравето ефект върху ума и тялото.

Човек е това, което са мислите му.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“