ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ

Господ Исус иска от нас да признаваме правата на всички хора. Социалните и християнските им права трябва да се уважават. Към всички трябва да се отнасяме с почит и внимание, като към синове и дъщери на Бога. Християнството прави от човека истински благородник. Христос е учтив дори и към онези, които Го преследват. Неговите истински последователи ще проявяват същия дух. Евангелието не насърчава формалната учтивост, с която си служи светът, но уважението, което е истинско и от сърце.
Изтънчената външна благопристойност и добрите обноски не са достатъчни, за да заличат избухливостта и коравосърдечието в характера. Докато личното “аз” се смята за най-важното, не може да става дума за каквото и да е благородство. Любовта трябва да живее в сърцето. Подбудите на истинския християнин се коренят в дълбоката му и сърдечна любов към неговия Учител. От корените на обичта му към Христос се ражда здравият интерес към събратята. Любовта придава привлекателност, благородство и благоприличие. Одухотворява лицето, прави гласа благ, облагородява цялостния облик.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“