ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ

 

„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба.“/Йоан 16:7, 8/
Нуждаем се смекчаващото, покоряващо и пречистващо влияние на Светия Дух да моделира характерите ни, и да доведе всяка мисъл в подчинение на Христос. Светият Дух е Този, Който ни прави способни да побеждаваме, да седим при нозете на Исус, както правеше Мария и да научим Неговата кротост и сърдечно смирение. Чрез Светия Дух трябва да бъде осветен всеки час от деня, за да не бъдем впримчени от врага и душите ни да бъдат изложени на опасност.

„А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.“ /Йоан 16:13-15/