Да се молим по волята Божия означава да живеем според изискванията на  Неговия закон.

Молитвата на беззаконника е безумие, но и за него Библията открива надежда при едно условие: 2Летовн. 7:14. Грехът прекъсва връзката с Бога както късото съединение прекъсва електрическия ток и градът остава в тъмнина. Понякога електрическата мрежа в дома се намира в пълна изправност, но при все това няма светлина, защото повредата е в централата. Така може молитвата да се изговаря, да се  повтаря, но  резултат няма,  защото грехът е прекъснал връзката с Бога. (Псалми 66:18)

Ако молитвата не е съпроводена с праведен живот, Небето не я разбира и не я приема. Онзи, който обича да се моли, пази съвестта си чиста от грях. Съвестта на праведника е Божият закон, а молитвата – дишането на душата му. (1Йоан 3:21,22) Ако молитвата ни остава без ответ, нека в светлината на Божия закон изпитаме себе си, за да открием кой е  грехът който е прекъснал връзката ни с Бога. И когато в огледалото на светия Божи закон се открои това петно, загнездило се в нашия живот, нека облечем дрехата на покаянието и положим греха си под кръста на Спасителя на Голгота. Чрез вяра в Исуса Христа ще координираме живота си с изискванията на Божията воля и отхвърляне всичко онова, което ни  разделя от благословението и силата Божия.  (2Летовн. 7:14)