ВТОРИЯТ АДАМ

Чрез греха не само човекът, но и цялата земя също попада под контрола на лукавия, и трябва да бъдат възстановени чрез изкупителния план. При създаването на Адам му бива поверено господство над земята. Но поддавайки се на изкушението, той бива доведен под властта на Сатана, и властта, с която разполагаше, бива предадена на неговия завоевател. Така Сатана стана “богът на този свят.” Той узурпира господството над земята,  първоначално дадено на Адам. Но чрез Своята жертва Христос плаща наказанието за греха, като не само изкупва човека, но и възстановява изгубената от него власт. Всичко изгубено от първия Адам, ще бъде възстановено от втория.