ДА ПОСРЕЩАМЕ И ПРЕОДОЛЯВАМЕ ТРУДНОСТИТЕ

“Ти, когото взех от краищата на земята, И повиках от най-далечните й страни, И ти рекох: Ти си Мой служител, Аз те избрах, и не те отхвърлих, Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница”
(Исая 41:9,10)

Някои работници, които човешката мъдрост подценява, са издигнати високо от Бога. Бог ще въздигне души за извършване на определена работа и те като напредват стъпка по стъпка ще научат за великия АЗ СЪМ. С развитието на Божието дело те ще вървят напред под Неговото ръководство и ще вършат онова, което е вложил в ръцете им.

Някой друг с видимо по-големи способности, може да се присъедини и като погледне работата на посочените от Бога хора, да си помисли, че те трябва да бъдат заменени с по-умни. Според неговите представи работата им може да изглежда объркана и погрешна в етапа, когато Господ ги ръководи стъпка по стъпка. Този човек ще се застъпва за промяна. Той ще се опита да накара работниците да видят, че правят голяма грешка, като се стремят да продължат работата си. Но Бог вижда различно от човека.

Работниците, които Той ръководи, могат понякога да изпаднат в голямо объркване. Неговият план е да бъдат посрещнати и преодолени много трудности. Той вдъхновява работещите с решимостта да превърнат всеки очевиден неуспех в победа. Божите работници следват непоколебимо светлината, която огрява пътеката им и въпреки че срещат много препятствия те заявяват: “Няма да отпадна и да се обезсърча.”

Често пъти човек се моли и плаче поради затрудненията и пречките, пред които е изправен. Но Божията цел е тези трудности да се приемат, ако искаме да държим непоклатимо нашето доверие до край, решени да извършим всичко, което Бог възлага. Тогава Бог ще отвори пътя пред тези работници. Успехът ще споходи онези, които с постоянство се борят срещу наглед непреодолими трудности, а заедно с успеха ще дойде и радостта.

Бог подготвя смирени, кротки души да бъдат Негови ценни работници. Той им дава такъв опит, който човешката мъдрост не може да обясни, защото Бог работи върху ума чрез Своята мъдрост. Допуска се появата на предполагаеми грешки, за да може по неочакван начин (такъв, който човешкият разум не може да проумее) Божията сила да се прослави. Бог върши Своята работа по Божий начин. Той се съобразява с небесните намерения, а не с човешките теории. Силата, с която Бог работи чрез всеки човек, е пропорционална на усърдието и искреността на този човек. Във всичко, което прави, Бог търси най-висшето благо за Своите съработници.