ВЪПРОС НА ЛИЧЕН ИЗБОР

Едно дете, след като разглеждало стенописи в един мана­стир, които изобразявали Страшния съд, запитало баща си:

  • Татко, казват, че в пъкъла много хора ще горят в катран. Откъде ще се вземе толкова много катран?
  • Синко – отговорил бащата, – човек носи катрана със себе си.