СТОЙТЕ ТВЪРДО В ЕДИН ДУХ

 

“Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието”
(Филипяни 1:27)

 Христос трябва да бъде прославян чрез живата деятелна вяра на Своя народ. Всеки верен християнин ще живее единствено с вяра. Исус не е оставил чадата Си да се препъват в мрака. Напротив Той ясно е очертал пътя пред тях: ” Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си и така нека ме последва” (Марко 8:34). Божият народ трябва да върви в пътеката на себеотрицанието, защото тя води към небесния път, очертан от Спасителя. 

В последният велик съден ден, всяко деяние, всяка дума ще бъдат подложени на изпитващата съдба на Съдията на цялата земя… Днес Бог зове към сърдечно покаяние от страна на всички, които претендират, че са Негов народ. Себеугаждането не трябва да има място в живота им. Божията църква трябва да се пази от всяка проява на безчестие, от най-малкия нюанс на поквара. Божията любов открито се противопоставя на алчността, гордостта и престореността. Бог иска от нас смирени, съкрушени сърца. Той ще работи със Своя Свят Дух върху всички, които имат желание за това, всички които Го обичат и пазят заповедите Му. Тези души ще изявяват така ясно присъствието на Божията сила в тях, че дори противниците на истината ще бъдат принудени да признаят, че Бог и Неговите ангели са наистина приятели и помощници на онези, които Му служат.

Разколът и разцепленията не са плод на правдата – те са от нечестивия. Най-голямата пречка за нашия напредък днес е егоизмът, който пречи на вярващите да имат истинско общение един с друг. Последната молитва която Господ отправи преди часът на Своето изпитание бе учениците Му да останат едно в Него. Сатана е твърдо решен това единство да не бъде постигнато никога, защото то ще представлява най-силното доказателство (свидетелство), че Бог наистина прати Своя Син, за да помири света с небето.