В ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

Ако ние живеем винаги в присъствието на Бога, нашите сърца ще се обърнат към Него, за да Му благодарят и да Го хвалят. Нашият вътрешен живот непрекъснато ще бъде укрепяван, нашите молитви ще станат истински духовни беседи с Него. Ние ще можем да разговаряме с Него кято с близък приятел. ТОЙ ще ни говори лично за Своите тайни и ние често ще чувстваме сладостното Му присъствие. Често сърцата ни ще горят отвътре, когато Исус се приближава, за да разговаря с нас, както правеше това с Енох. Когато опитността на християнина бъде такава, от неговия живот ще се излъчва една простота и смирение, една нежност и сладост, които доказват на всички, заобикалящи, че той е „бил с Исуса”, и се е „ учил от Него”.