В ХАРМОНИЯ С НЕГОВИЯ ЗАКОН

„Вразуми ме и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце“ (Пс. 119:34).

При новорождението сърцето бива водено в хармония с Бога, тъй като е доведено в съзвучие с Неговия закон. Когато в грешника се е извършила тази голяма промяна, той е преминал от смърт към живот, от грях към святост, от престъпление и бунт – към послушание и вярност.

Сред религиозните движения на съвремието видно място заемат погрешните теории за освещението, които произтичат от незачи­тане и отхвърляне на Божия закон. Тези теории са както фалшиви в учение, така и опасни в практическите резултати; и фактът, че намират толкова широк прием, доказва категорично, че всички са много добре запознати с това какво учат Писанията по този важен въпрос.

Истинското освещение е библейска доктрина. В писмото си до солунската църква апостол Павел заявява: „Понеже това е Божията воля – вашето освещение“. И се моли: „А сам Бог на мира да ви освети напълно“ (1 Сол. 4:3; 5:23). Библията учи ясно какво е освещение и как може да се постигне. Спасителят се моли за учениците Си: „Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина“ (Йоан 17:17). „И заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината“ (Йоан 17:19). А апостол Павел учи, че вярващият трябва да е „осветен от Светия Дух“ (Римл. 15:16). Каква е дейността на Светия Дух? Исус каза на учениците Си: „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина“ (Йоан 16:13). А псалмистът заявява: „Законът Ти е истина“ (Пс. 119:142). Чрез Словото и Духа на Бога пред човеците са разкрити великите принципи на правдата, обхва­нати в закона Му. И тъй като Божият закон е „свят, праведен и добър“, копие на Божественото съвършенство, следва че характерът, оформен чрез подчинение на закона, ще бъде свят. Христос е съвършен пример за такъв характер. Той казва: „Ако пазите Моите заповеди“; „Аз върша всякога онова, което е Нему угодно“ (Йоан 15:10; 8:29). Последователите на Христос трябва да станат като Него – чрез благодатта на Бога да оформят характери в хармония с принципите на Неговия свят закон. Това е библейско освещение.

Това дело може да бъде постигнато само чрез вяра в Христос, чрез силата на обитаващия в нас Божи Дух.