„ПРИГОТВИ СЕ, ПРИГОТВИ СЕ, ПРИГОТВИ СЕ!“

„Приготви се да посрещнеш своя Бог!“ (Амос 4:12).

Ако днес Христос се яви със слава в небето кой ще бъде готов да Го посрещне? Ще можем ли да бъдем преобразени за небесното царство – такива, каквито сме? Ще бъдем ли готови да се присъединим към светиите на Бога, за да живеем в хармония с царското семейство като деца на Небесния Цар? Каква подготовка имате за съда? Примирили ли сте се с Бога? Трудите ли се заедно с Него? Търсите ли да помогнете на онези около вас – в дома, съседите, всички, с които контактувате, които не пазят закона Му. Готови ли сме да посрещнем Царя?

Ако бе възможно да ни допуснат до небето такива, каквито сме сега, колко от нас щяха бъдат способни да погледнат Бога? Колко от нас имат сватбена премяна? Колко от нас са без петно, бръчка или нещо подобно? Колко от нас са достойни да получат венеца на живота? Общественото положение не подготвя никого. Само образът на Христос, гравиран в душата, прави човека достоен да приеме венеца на вечния живот.

Показан ми бе остатъкът на земята. Ангелът ми каза: „Искате ли да се предпазите от седемте последни язви? (…) Ако е така, трябва да умрете, за да живеете. Пригответе се, пригответе се, пригответе се! Трябва да имате по-голяма подготовка от сегашната (…) Пожертвайте всичко за Бога. Положете всичко на олтара Му – себе си, имота си, една жива жертва. Това ще ви заведе в слава.

Исус идва със сила и голяма слава. Идва със Своята и със славата на Отец. Докато грешните бягат от Божието присъствие, Христовите последователи ликуват (…) За верните Той е бил всекидневен спътник и близък приятел. Те са живели в постоянно общение с Бога. Върху тях е изгряла славата на Отец. Сега ликуват с непомрачените лъчи на светлината и славата на Царя в могъществото Му. Готови са за връзка с небето; защото имат Небето в сърцето си.

Ако си верен пред Бога днес, ти си готов дори ако Исус дойде днес.