ГОТОВИ ДА СЛУЖИМ НА ХРИСТА

  “Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.”
(Матей 16:24)

Пожеланията и инстинктите на плътта копнеят за земни удоволствия, но тези, които обичат Исус, ще подчинят всичко на Неговата воля. Те са избрали да се наредят в редиците на Неговото войнство и затова животът им трябва да се отличава в жив контраст със себелюбивите желания на светските хора. Изкусителят ще идва при тях с ласкателства и подкупващи предложения, като казва: “Всичко това ще дам на теб, ако ми се поклониш.”

Но Божиите чада знаят, че изкусителят не може да им предложи нищо скъпоценно, затова отказват да се поддадат на съблазните му. Чрез силата на Божията благодат те стават способни да опазят неопетнена чистотата на своите принципи. Святи ангели ги окръжават, а Христос се прославя и разкрива в непоколебимата им привързаност към истината. Те са христовите войни, носещи като верни свидетели изявлението на Божията истина. Тези Божии чада показват, че има една духовна сила, която може да направи човеците твърди до там, че да не се отклонят и сантиметър от истината и правдата, въпреки всичките изкусителни примамки, за които човеците копнеят. Такива души, независимо къде се намират, ще бъдат прославени от небето, защото са привели личния си живот в послушание и съблюдение на Божията воля, без да обръщат внимание на жертвите, които трябва да направят за това.