ГОТВИТЕ ЛИ СЕ ЗА НЕБЕТО?

  “А според както е писано: -“Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят”.” (1 Коринтяни 2:9)

Обединени с Източника на всяка сила, постоянстващи в дълга и непрестанно растящи в познанието за Божията любов в Христа, ние ставаме едно с Исуса, докато се изпълним съвършено с Него в Бога. Славата, която очаква победилия с вяра, не се поддава на човешки сравнения. Бог ще възвеличи и прослави Своите верни. Те ще растат като ливанските кедри, а познанието им ще се разширява непрекъснато. Във всеки нов етап от усвояването на небесната наука, очакванията им ще бъдат само бледи подобия на онова, което Бог им разкрива в действителност: “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят” (1 Коринтяни 2:9). Нашата работа днес се състои в това: да се приготвим за обиталищата в небето, които Бог е отредил за всички, които Го любят и пазят заповедите Му…

Времето е кратко. И нека в скъпоценните му часове всеки от нас бъде зает с изработването на своето сегашно и вечно благо посредством дейна християнска служба, като вършим всяко добро, на което сме способни. Господ Исус ще ни помага като отвори всяко сърце и ум за приемането на Светия Дух. Изкупвайте изгубеното време; търсете първо Божието царство и Неговата правда, след това ще ви се даде благодат, която дава плодове в добри дела и радостна служба и вдъхновено от Бога влияние.