Даниил 5 глава – ПРЕТЕГЛЕН НА БОЖИИТЕ ВЕЗНИ

Пастор Трифон Трифонов

Историята е велика учителка на народите! Тя ни запоз­нава с миналото на човечеството, с разцвета и залеза на световни цивилизации. Разказва ни за глупостта, суетата, жес­токостите и болните амбиции на човека и по-рядко за величието на духа и човечността. Посочва ни и действията на Провидени­ето и Божията интервенция в делата на народите.

В Даниил 5 глава пророкът е запазил за поколенията опи­сание на последната нощ на Вавилон по време на т.н. Валтасаров пир. Как и защо ще падне Вавилонската империя? Съдбата му и тази на неговия цар Валтасар е съдбата на всяко възгор­дяване и богохулство.