Даниил 7 глава (2 част) МАЛКИЯТ РОГ

Пастор Трифон Трифонов

Опи­са­ни­е­то на про­ро­ческа­та кар­ти­на ни ка­ра да ви­дим зад бля­съ­ка на сла­ва­та и кул­тур­ния при­нос на поз­на­ти­те све­тов­ни цар­с­т­ва тех­ния ис­тин­с­ки ха­рак­тер. Ви­де­ни­е­то е откро­ве­ние за на­си­ли­е­то, жес­то­кост­та и не­у­то­ли­ма­та жаж­да­та за власт про­я­вява­не от ца­ре, им­пе­ра­то­ри и цър­ков­ни пре­ла­ти. Кул­ми­на­ци­я­та в Даниил 7 глава се дос­ти­га в една на пръв пог­лед поч­ти не­за­бе­ле­жи­ма по­ли­ти­чес­ка си­ла. Ко­га­то Да­ниил раз­г­леж­да де­сет­те ро­га на чет­вър­тия звяр, пог­ле­дът му е прив­ле­чен от един “ма­лък рог, с очи и ус­та на чо­век”. Въп­ре­ки че е ма­лък, той се оказ­ва мно­го по-си­лен от дру­ги­те и пос­те­пен­но та­ка се про­ме­ня, че се прев­ръ­ща в най-жес­то­ка­та и най-бо­гоп­ро­тив­на­та си­ла в истори­я­та на чо­вечес­т­во­то. Кой е този “малък рог” и защо той е толкова важен според това апокалиптично пророчество?