Главната цел на настоящите статии е съвсем откровено и открито анализиране на двете основни концепции за устройството на света, за произхода на живота, за силата на логическото мислене и човешкото познание, за смисъла на историята, за съдбата и бъдещето на човечеството и т.н. Нашето твърдо убеждение е, че по тези важни въпроси са се оформили две основни направления.

Първото основно направление – това е християнският теизъм. То отразява една цялостна система, обхваща светоглед, философия, наука, религия и методология, които са достъпни за човешкото познание и които са открити за логически анализ. Нашето мнение е, че е настъпил моментът, когато всички факти, свързани с тази голяма светогледна система, трябва да бъдат обединени и осмислени от единна гледна точка.

Второто основно направление се оформя от твърде разнородни на пръв поглед светогледни системи, най-важните от които са: материализмът и пантеизмът. Фактите показват близката им родствена връзка с други светогледни системи и направления като напр. източният пантеис- тичен монизъм, теософията на Блаватска, масонската религия, религиозната философия на

Ню Ейдж, философията на езическите и окултните религиозни вярвания, третирани по-рано като идеалистически школи, но които всъщност отварят врата към материализма. Всички те следователно могат да бъдат обединени и осмислени от единна гледна точка.

Всяко човешко съзнание се ориентира винаги и само към една от тези основни светогледни суперсистеми. Факт е многовековната устойчивост на окултното знание. Същото се отнася и за системата на християнския теизъм. Духовните битки, които водят помежду си двете светогледни системи се свеждат до характера на вярата (или невярата) в Бог.