ДОБРА ПАМЕТ И В СТАРОСТТА

Проучванията свързват дълготрайните високи нива на витамин С и бета каротин с по-добрите резултати от тестовете за паметта при по-въз­растни хора. Едно проучване на 442 мъже и жени проверило нивата им на антиоксиданти през 1971  г., а след това отново през 1993. Когато се про­вела втората серия  от тестове, възрастта на участниците в  проучването варирала  между 65  и  94  години.  Освен  изследването  на  кръвните  нива на витамин С и бета каротин учените направили оценка на участници­те за свободно спомняне на думи, назоваване на картини, разпознаване, запомняне на образи, показвани за кратко на компютърен екран, и дефи­ниции на думи. По-високите резултати на тези тестове за паметта се свързват с пови­шени кръвни нива на витамин С и бета каротин. Тези открития изпъкват статистически дори след като учените отчитат фактори като пол, възраст и образование.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“