ДРЕВНИЯТ БОЖИ НАРОД

 “А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена.” 1Кор. 10:11

Невъзможно е да се изброят добрите неща, които Бог е приготвил за света чрез превръщането на еврейския народ в съкровищница на Неговото изобилно познание. Израилтяните бяха обект на Неговото особено разположение. Като народ, който познаваше и се покланяше на Бога, те трябваше да разнасят принципите на Божието царство. Само Бог бе техен учител. Той не въздържа от тях нито една благоприятна черта за развитие на характера, така че те да станат достойни представители на Неговото царство… Техните празници – Пасха, Петдесетница, Шатроразпъване и церемониите, които ги съпътстваха, трябваше да изявят истините, дадени от Бога на Неговия избран народ. На тези народни събрания всички трябваше да показват радостта си, и с това да изразят благодарност за привилегиите и благодатното отношение, които Бог им даваше. По този начин израилтяните трябваше да свидетелстват на света, непознаващ Бога, че Господ не изоставя онези, които уповават на Него. С радостни гласове те трябваше да прогласят: “Защо си отпаднала, душе моя?… Надявай се на Бога, защото аз още ще Го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой” (Псалми 43:5).