Учениците били увлечени в разгорещен спор по следната сентенция на Лаодзъ:” Който знае много, е мълчалив ; които говори много, нищо не знае”.

Когато учителят влязъл при тях, те попопитали какво точно означават тези думи.
Учителят отговорил с въпрос:
– Кой от вас знае как мирише розата?

Всички знаели. После ги подкани:
-Опишете аромата с думи.

И всички замлъкнали.