ДУХОВЕН ВЕЛИКАН ИЛИ ДЖУДЖЕ

„И тъй, възлюбени, като имате тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога“ (2 Кор. 7:1).

Бог отново утвърждава и поправя хората, които изповядват, че пазят закона Му. Изявява греховете им и показва неправдата им, защото желае да отдели всеки грях и зло от тях, така че да бъдат усъвършенствани и със страх от Бога, за да бъдат готови да умрат за Господа или да бъдат отведени в небето.

Бог няма да приеме нищо различно от чистота и святост; едно петънце, една бръчка, един недостатък в характера завинаги ще ни затвори вратите на небето с всички негови богатства и слава.

Повечето изповядващи се за християни нямат представа за духовната сила, която могат да получат, ако бяха достатъчно амбициозни и усърдни да спечелят знание за небесните неща, отколкото за преходните и временни неща в този живот. Множествата, претендиращи, че са християни, се задоволяват с това да са духовни джуджета. Не са си поставили за цел да поставят на първо място Божието царство и Неговата правда; затова благочестието за тях е забулена тайна и не могат да я проумеят. Не познават Христос чрез изпитано знание.

Божиите съкровища са приготвени за всички онези, които искрено, усърдно, с цялата си мисъл се посвещават на усъвършенстване на светостта си в страх от Бога. Сила, благодат, слава – са осигурени чрез Христос, за да бъдем доведени от служещите ангели до наследството на спасението. Никой не е толкова слаб, осквернен и грешен, че да не може да намери в Исус, Който умря за грешниците, сила, чистота, правда, при условие че този човек изостави греховете си, поеме по нов път и обърне цялото си сърце към живия Бог. Той го очаква, за да отнеме дрехата му с петната на греха и да го облече в блестящата одежда на праведността, като Му дарява и вечен живот. В Него той може да процъфти. Клоните му не ще повехнат, нито ще бъдат безплодни. Ако Му се подчинява, ще бъде изпълнен със Светия Дух, тогава ще ходи, както Той е ходил; ще преодолява всичко, за да бъде прославен, стоящ от дясната Му страна.