ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ

“Не е ли Той дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон?”

Марк 6:3

Наименованието “дърводелец” е друго напомняне на божественото отъждествяване с човечеството. Като стана смирен дърводелец, Христос се идентифицира с един трудещ се човек. Като част от отъждествяването си със земната раса, Христос последва пътя на много еврейски момчета в обществото на Своя Назарет. Той усвои дърводелския занаят под настойничеството на доведения си баща. Така действайки, опозна достойнството, съдържащо се в труда. На дърводелската пейка усъвършенства уменията на дърводелството. Без съмнение, дърводелският магазин на Йосиф стана известен в цялата област поради съвършеното качество на Исусовото майсторство и честността, която стана Негова запазена марка. Като съвършен работник, Христос не поощряваше немарливостта или долното качество в своята работа.