ЕВАНГЕЛСКАТА ЗАРЪКА

„Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всички твари“ (Марк 16:15).

“Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всички твари“ е Христовата заповед към Неговите последователи. Това не означава, че всички са призовани да станат служители или мисионери в буквалния смисъл на думата; но всички биха могли да работят заедно с Него, за да известят „благата вест“ на своите ближни. Заповедта е дадена на всички без разлика на пол, възраст, обществено положение или образование.

Върху всеки, който знае настоящата истина, стои отговорността да я направи известна на останалите. Христовите служители са отговорни до голяма степен за добруването и спасението на света. Те трябва да са Божии съработници в служенето за печелене на души за Христос.

Темата, която привлича сърцето на грешника, е Христос, и то разпнат. Исус увисва на Голготския кръст, за да разкрие на света Своята несравнима любов. Представете Го такъв на гладуващите множества и светлината на Неговата любов ще привлече човеците от тъмнината към светлината, от престъпване на закона към подчинение и истинска святост. Съзерцаването на Исус, разпнат върху Голготския кръст, подбужда съвестта така, както нищо друго не е в състояние да я подбуди.

Това е нашата вест, нашите аргументи, нашето учение, предупреждението ни за непокаяните, нашето окуражение за страдащите, надеждата за всеки вярващ. Ако успеем да събудим интерес в човешките умове, който да ги накара да задържат погледа си към Христос, можем да се отдръпнем настрана и да ги помолим само да продължат да гледат към Божия Агнец. Онзи, чиито очи са отправени към Исус, ще изостави всичко. Той ще умре за егоизма, ще повярва в Божието Слово, така славно и чудесно възвисено в Христос.