НИЕ СМЕ ЕДНО С НЕБЕТО

“Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.”
(Ефесяни 4:4-6)

Всеки християнин трябва да почувства преобразяващата сила на Бога върху своето сърце и ум, и тогава ще стане свидетел на личното си духовно развитие. Христос е дал достатъчно благодат на всеки искрено вярващ, за да стане той Божий син. За Божиите люде се грижат небесни ангели, така, щото Сатана да не може да постигне победа над тях…

Онзи, който идва при Господа с искрено упование, ще се научи как да възвишава Спасителя пред човеците. Практическото християнство означава да разкрием в слово и дело волята на Бога…

В този конкретен период от време е необходимо да се извърши една по-особена, индивидуална работа с всеки член на църквата. С Библия в ръка всички трябва да изследваме писанията с ревностната решимост да опознаем словата на Христа. “Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене” (Йоан 5:39).

Посветеният Христов последовател трябва да победи всяка себелюбива черта в характера си. Като върши правото, той ще оформя в себе си точния образец и ще свидетелства в живота си за характера на Христа и за Божията несравнима любов към човека. Християнинът трябва да повтаря делата на Исус чрез деяния, пълни с милост, любов, съчувствие и като показва благост на всяка страна. Христос дойде на земята, за да даде образеца за характер, който трябва да бъде придобит от всички искрено желаещи да се приготвят за живот на небето.

Той намираше радост в изнурителната работа за добро на хората. Целта на Неговото идване на земята бе да остави пример за това, какъв трябва да бъде човешкият характер, за да стане той годен за небесното общество.

Святият Дух няма да остави никой църковен член да развие характер без вътрешна красота. Той зове всеки човек и му предлага привилегията да стане син или дъщеря на светлината, да бъде пример на христоподобен живот. Това е начинът, по който Бог помага на църквата. Сатана се стреми с всички средства да осуети Божието намерение, а сам Бог желае Неговият народ да не прави грешки, а всяка крачка, направена от чадата Му, да бъде правилна. Главата на църквата на земята изисква от нейните членове да предадат волята си на Божията воля, и то с послушание и покорство. Бог е съединил силите на небесната църква с представителите на земята.