ЖИВОТ, КОЙТО БЛАГОСЛАВЯ ДРУГИ

„Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.” Йоан 7:38

Всеки, в чието сърце живее Христос, ще изявява любовта Му към света. Той е Божий сътрудник в благославянето на човечеството. Като получава от Спасителя благодат и раздава на другите, през цялото му същество преминава вълната на духовния живот.

И най-скромните, и най-бедните от учениците на Исус могат да бъдат благословение на другите. Може да не съзнават, че вършат някакво особено добро, но чрез своето несъзнателно влияние те ще предизвикат вълни от благословения, които ще се разширяват и задълбочават; и може би няма да узнаят благодатните резултати чак до деня на окончателната награда. Те не чувстват, нито пък знаят, че вършат нещо велико. От тях не се изисква да се товарят с безпокойство за успеха. Трябва само да вървят спокойно напред, като изпълняват вярно работата, която Божието Провидение им е определило, и животът им не ще бъде изживян напразно. Така те самите ще израстват все по-високо и по-високо, като ще приличат все повече на Христос. В този живот те са Божи сътрудници и така се подготвят за по-висшата служба и за непомръкващата радост на идващия бъдещ живот.