Живот на високо ниво

„Сам Бог на мира да ви освети напълно и дано се запазят не­покътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествие­то на нашия Господ Исус Христос“. (I Сол. 5: 23)

Триетажното жилище може да бъде мечта за едни и необхо­димост за други, но всеки истински християнин живее, в духов­ния смисъл на думата, в триетажен дом, който се състои от тяло, душа и дух.

На долния етаж в земните домове обикновено е разполо­жена кухнята, където се готви храната за живеещите в дома. Духовно, това съответства на тялото или физическата природа на човека. Много хора така и не излизат от кухнята, където се намират постоянно и където умират. Те живеят за материалните преходни интереси.

Вторият етаж – душата. Там се открива изглед към окръжа­ващата ни действителност. Има повече простор и повече кра­сота. Там вярващите се покланят на Бога, радват се на духовно общение един с друг и заедно се назидават в Словото Божие и общата вяра в Христос. Това е, така да се каже. хола или ста­ята за гости. Но много вярващи сравнително рядко стъпват в нея. Не можем, разбира се, да живеем съвсем без кухня, защото нормалната грижа за тялото е нужна, но животът не е никога правилно уравновесен, докато ние не се научим да се радваме и получаваме утеха на по-високо духовно равнище.

Третият етаж или най-високата част от дома – това е живо­тът в Духа, мястото на лично общение на вярващия с Бога. Това е „светая светих”, където ние влизаме сами и където протича нашата среща с Бога в уединение и тихо размишление, в мо­литва и поклонение. За съжаление, много малко са тези, кои­то се отправят към това помещение на най-високо равнище. За това свидетелстват и паяжините по ъглите и спуснатите завеси и щори. А всъщност, там се намира мястото от изключителна важност за нашето укрепване в Господната сила за победа над греха, света и Сатана, за обновяване на сърцата ни в Божия мир.

И така, къде живеете вие? В кое от трите нива преминава главно живота ви? Вашият отговор ще бъде и свидетелство за действителното ви духовно състояние и за степента на вашата полезност в живота. Започнете от днес да живеете на по-високо духовно ниво. Намерете време за лично посещение в горницата за молитва и общение с Бога.