ЗАЩОТО НИ СЕ РОДИ ДЕТЕ

“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.”

Исая 9:6

Пророкът продължава своето описание на идващият Спасител, но този път набляга на чудесните качества, които Той ще притежава. С други думи, обръща вниманието на читателите към чудните благословения, които идват чрез това малко бебе, родено от майка, девица. Чрез него, Бог е отворил съкровищницата Си и излива щедри дарове над света.

Аз и ти, скъпи приятелю, също можем да се възползваме от тези благословения. Те са обещани и са дадени и за нас. Тези, които приемат Исус в сърцето си, които Го приемат като свой Спасител в живота си, ще получат и Неговите чудесни благословения:

Какво толкова ни дава Бог чрез Исус?

1 Ще имаме на разположение един чудесен Съветник. Има ли човек, който да знае как да постъпва във всяка ситуация? Има ли такъв, който никога да няма нужда от съвет? Сигурен съм, че не. Всеки, в един или друг момент от живота си застава на кръстопът, не знае какво решение да вземе и от къде да намери помощ. Но когато Исус е в сърцето, когато Той е нашият най-добър Приятел, то тогава Той ще ни дава мъдрост, къде да ходим, какво да правим. Ще имаме привилегията да разговаряме с Него като с Баща и Приятел и Той ще ни води в пътя си.

2 Ние няма да се страхуваме за бъдещето, за прехраната си, изобщо за нищо, защото Всемогъщият Бог е с нас. Апостол Павел казва: “И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:31).

3 Бог има в Себе Си живот. Той единствен може да дава живот. Когато приемем Исус в сърцето си, ние получаваме и вечен живот: “Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.” (1 Йоаново 5:12).

4 Приемайки Исус в сърцата си, ние получаваме и Неговият мир. Мир, който не зависи от обстоятелствата в живота, а е траен, идващ от Твореца на всемира. Исус казва: “Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.” (Йоан 14:27).

Чрез Исус, Бог излял Своите благословения над света. Тези благословение са за всеки, който повярва и Го приеме за свой Господ и Спасител. Те са и за теб. Ще приемеш ли Исус, днес?