ЗАЩО ИСУС ЗАБАВЯ ИДВАНЕТО СИ

„Това само казвам, братя, че останалото време е кратко“ (1 Кор. 7:29).

Божиите ангели във вестите си към човеците казват, че времето е много кратко. Вярно е, че времето продължи повече, отколкото очаквахме, когато тази вест бе прогласена. Нашият Спасител не се завърна толкова рано, колкото се надявахме. Но дали няма да се изпълни Господната дума? Да, ще се сбъдне. Би трябвало да помним, че Божиите обещания и предупреждения са условни.

Бог е оставил на Своя народ задача, която трябва да бъде изпълнена на тази земя. Третата ангелска вест трябваше да бъде прогласена, умовете на вярващите трябваше да бъдат насочени към небесното светилище, в което влезе Христос, за да ходатайства за Своя народ. Реформата, свързана със съботата, трябваше да бъде осъществена. Нарушаването на Божия закон – да бъде поправено. Вестта трябва да бъде прогласена с висок глас, така че всички жители на земята да имат възможност да чуят предупреждението. Представителите на Божия народ трябва да очистят душите си чрез подчинение на истината, за да бъдат подготвени да стоят без грях пред Него при идването Му.

В продължение на 40 години неверие, роптания и бунт държаха древния Израил далеч от ханаанската земя. Същите грехове задържат днешния Израил да не влезе в небесния Ханаан. В нито един от двата случая Божиите обещания не бяха лъжливи. Неверието, склонността към света, злото в душите на Божиите избраници, са нещата, които ни задържат в този свят на грях и мъка толкова много години.