НАПИСАНО ЗА НАШЕ ПОУЧЕНИЕ

  “Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.”
(Матей 21:33)

Тази притча е от голяма важност за всички християни. Бог избра един народ, който трябваше да бъде възпитаван и просвещаван от Христа. Той ги заведе в пустинята, за да ги обучи за святата служба и освен това им даде най-висшия кодекс за нравствеността – Своя свят закон. На Божия народ бе даден учебникът на Стария завет. Обгърнат от облачни стълбове, Христос водеше Израил в скитането им из пустинята. С Божествената Си сила Той присади дивата лоза от Египет в Своето лозе. Бог с право можеше да запита: “Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми?” (Исая 5:4).