ИДВАНЕТО НА УТЕШИТЕЛЯ

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“ (Йоан 14:16,17)

Христос тръгва за Своя дом в небесните дворове, но уверява учениците Си, че ще им изпрати Утешителя, Който ще пребъдва с тях завинаги. Те могат да положат пълното си доверие в ръководството на този Утешител. Той е Духът на истината; но тази истина светът нито може да разбере, нито да я приеме.

Христос желае учениците Му да осъзнаят, че не би ги оставил като сираци. „Няма да ви оставя безутешни – казва Той. – Ще дойда при вас“ (Йоан 14:18). Славна и скъпоценна увереност за вечния живот! Макар и отсъстващ тук на земята, тяхната връзка с Него ще остане като тази между родител и дете.

Думите, изречени към учениците, достигат и до нас. Утешителят е също и наш по всяко време и навсякъде, във всичките ни скърби и болки, когато всичко изглежда мрачно,  бъдещето е неясно и ние се чувстваме безпомощни и самотни. Това са моментите, когато Утешителят ще бъде изпратен до нас в отговор на молитвата на вяра.

Няма друг утешител като Христос – толкова нежен и верен. Той се трогва от нашите трудности. Неговият Дух говори на сърцето. Обстоятелства може да ни разделят с приятелите ни; широкият и бурен океан може да застане между тях и нас. И макар истинското им приятелство все още да съществува, за тях може да е невъзможно да го проявят като сторят за нас това, което с благодарност бихме приели. Но никакви обстоятелства и разстояния не могат да ни отделят от Небесния Утешител. Където и да сме, където и да отидем, Той винаги е там като Заместник на Христос. Той винаги е на разположение до нас, изричащ утешителни, нежни думи на подкрепа, помощ, кураж и радост. Влиянието на Светия Дух е Христос да живее у човека. Този Дух работи в и чрез всеки, който приема Спасителя. Хората, в които Той обитава, изявяват Неговите плодове – любов, радост, мир, дълготърпение, кротост и вяра.