ИДЕТЕ, НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ – ЧАСТ – 3

 

Христос поръча на учениците Си да извършат повереното им дело, като започнат от Ерусалим. Този град бе сцената на Неговото удивително снизхождение спрямо човешката раса. В Ерусалим Той пострада, бе отхвърлен и осъден. Страната Юдея бе мястото на Неговото раждане. Там, облечен в човешки образ, се бе движил сред хората и малцина бяха схванали колко близо бе небето до земята. И затова от Ерусалим трябваше да започне работата на учениците.

Предвид на всичко изтърпяно от Христос там, както и предвид неоценимия труд, който бе положил за този град, учениците можеха да Го замолят да им даде за начало по едно по-обещаващо поле за работа, но не го сториха. Почвата, в която Той бе хвърлил семето на истината, трябваше да бъде обработена от учениците и семето щеше да поникне и да даде изобилна жетва. В работата си учениците щяха да срещат гонение и преследване поради завистта и омразата на евреите. Но тези неща бяха преживени и от техния Учител, така че не трябваше да бягат от тях. Първото предложение за помилване трябва да бъде отправено към убийците на Спасителя.

А в Ерусалим имаше много хора, които тайно вярваха в Исус, както и много, които бяха измамени от свещениците и управниците. На тях също трябваше да се представи евангелието и да бъдат призовани за покаяние. Чудната истина, че само чрез Христос може да се получи прощение на греховете, трябваше да бъде изложена ясно. Макар че цял Ерусалим бе развълнуван от събитията, станали през изтеклите няколко седмици, проповядването на евангелието щеше да направи дълбоко впечатление.

Но делото не трябваше да спре дотук. То трябваше да се разпростре и до най-отдалечените краища на земята. На учениците Си Христос каза: „Вие сте свидетели на Моя себепожертвувателен живот за света. Вие сте свидетели на Моя труд за Израил. Макар те да не пожелаха да дойдат при Мене, за да имат живот, макар свещеници и управници да постъпиха с Мене така, както би трябвало да се постъпи с тях, макар да Ме отхвърлиха, както предсказаха и Писанията, те ще имат още една възможност да Ме приемат като Божи Син. Вие видяхте, че всички, които идват при Мене, изповядват греховете си и Аз великодушно ги приемам. Никога няма да изпъдя този, който дойде при Мене. Всички, които пожелаят, могат да се примирят с Бога и да получат вечен живот. На вас, Моите ученици, Аз поверявам тази вест на милост. Тя трябва да бъде предложена най-напред на Израил, а след това на всички народи, племена и езици. Тя трябва да се предложи както на евреи, така и на езичници. Всички, които повярват, трябва да бъдат събрани в една църква.”