ИДЕТЕ, НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ – ЧАСТ – 8

 

Евангелието трябва да се представя не като безжизнена теория, а като жива сила, променяща живота. Бог желае получателите на Неговата благодат да свидетелстват за силата . Той с готовност приема живот, който Го е оскърбявал. Когато грешник се покае, дава му Своя Божествен Дух, гласува му най-високо доверие и го изпраща в лагера на неверните, за да проповядва Неговата безкрайна милост. Той желае служителите Му да свидетелстват, че чрез Неговата благодат хората могат да придобият Христоподобен характер и да се радват на Неговата велика любов. Иска да свидетелстваме за това, че Бог няма да се задоволи, докато не види човешката раса възстановена и възвърната към първоначалното 210 привилегировано положение на Божии синове и дъщери.

В Христос е включена нежността на пастира, любовта на родителя и безподобната благодат на състрадателния Спасител. Благословенията Си Той предлага при най-привлекателни условия. Не се задоволява просто да ги обявява; представя ги по най-привлекателен начин, за да възбуди желанието да се притежават. Така и Неговите служители трябва да представят богатствата на славата на неизказания Дар. Чудната Христова любов ще стопи и покори сърцата, докато простото представяне на доктрините няма да постигне нищо. „Утешавайте, утешавайте людете Ми – казва вашият Бог.” „Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина! Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове: ето вашия Бог! … Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агънцата с мишцата Си, ще ги носи в пазухата Си и ще води полека доящите” (40:1,9-11 Исая 40:1,9-11). Разказвайте на хората за Този, Който „личи между десет хиляди” и „цял е прелестен” (Песен на песните; 5:10,16 Песен на песните 5:10,16). Но само думите не са достатъчни. Нека това бъде отразено в характера и проявено в живота. Христос желае да отпечата Своя образ в сърцето на всеки ученик. Бог е предопределил всички да бъдат „съобразни с образа на Сина Му” ( 8:29 Римл. 8:29). Във всеки един от тях трябва да бъде представена пред света Христовата дълготърпелива любов, Неговата святост, кротост, милост и истина.

Първите ученици излязоха да проповядват словото. Те разкриваха Христос в живота си и Господ работеше заедно с тях „и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха” (16:20 Марко 16:20). Бяха се подготвили за своята работа. Преди деня на Петдесетницата те се събраха заедно, отстраниха всички несъгласия помежду си и станаха напълно единодушни. Вярваха в Христовото обещание, че благословението ще им бъде дадено и затова се молеха с вяра. Не искаха благословения само за себе си; чувстваха голямата си отговорност за спасяването на хора. Евангелието трябваше да се занесе и до най-отдалечените кътчета на земята и те поискаха да бъдат надарени със силата, която Христос бе обещал. Тогава Светият Дух се изля както над тях, така и над хиляди, които се преживяха духовно обръщане в един ден.