ИЗБОРЪТ Е ВАШ

  “И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.”
(Откровение 22:17)

Работата за твоето и моето спасение зависи изцяло от самите нас, защото ние отговаряме за нашият избор спрямо предоставената ни от Бога възможност. Той е направил всичко, което един Бог може да направи. Христос те е изкупил със собствената Си кръв; Той е заплатил откупа, за да можеш отново да си свързан с Бога и откъснат от греха и грешниците. Когато сърцето е отворено за Христа, Святият Дух ще заработи с мощната си обновителна сила. За да можем обаче да станем съработници на Бога, от нас се изисква напълно предаване в Неговите ръце. Трябва според възможностите си да Му се посветим, като напрегнем всички свои духовни сили и като верни войници да служим на Христа…

Законът на дълга към Бога е най-висшият. Този закон изисква подчинение на ума, съвестта , талантите и притежанията ни под волята на Бога. Той не би допуснал да има съперник в това отношение и нито за миг няма да снижи Своите високи изисквания. Божият закон не прави компромис на нито една подтискаща земна сила. При всеки акт на дълг, ние скриваме личното “Аз” в Исуса. Така достигаме измерения, които са далеч отвъд нашето ограничено, егоистично естество. Послушанието и покорството пред Бога довежда душата до единение с най-висшите закони на вселената. Така то придава достойнство и истинско величие дори на най-невзрачното положение и работа, когато Христос управлява всичко. Послушанието дава венец от най-големи почести дори за най-малкия и скромен човек в живота, то свързва хората с Бога и обединява намерения и цели, които съществуват в Божествения разум от вечността.

Господ Исус Христос е платил цената за теб не за да oсигури едно обикновено съгласие с истината от твоя страна, а за да Му служиш с цяло сърце. Той иска почитанието и послушанието на цялата ти душа. Не може да престанеш да вярваш, че трябва да вършиш Божията воля. Не може да се освободиш от изискванията на личният си дълг към Христа без това да ти струва бягство от Божието присъствие. Само в послушанието към Бога ще можеш да разбереш истинското щастие…

Умолявам те да отвориш сърцето си и да поканиш твоят Спасител да влезе. Отдай Му цялото си сърце, Той го е изкупил. Никога не забравяй, че ти трябва да направиш избора. Бог не насилва никого. Той те е избрал и е записал името ти върху прободените Си ръце. Нима ще откажеш да се предадеш напълно в тях? Времето е много кратко. Ти нямаш нито един свободен миг, който да пропилееш в колебание. Божието слово е в ръцете ти; то е твой светилник и светлина в пътеката ти.