ИЗИСКВА СЕ СВАТБЕНА ДРЕХА

„А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбена дреха. И каза му: „Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбена дреха?“ (Мат. 22:11,12).

Чрез сватбената премяна в притчата е представен чистият, непорочен характер, който истинските Христови последователи трябва да притежават. „На нея се позволи да се облече в светъл и чист висон без петно и бръчка“ (Откровение 19:8). За тази премяна Писанията казват, че „е праведността на светиите“ (Ефесяни 5:27). Христовата правда, безукорният Му характер са нещата, които чрез вяра са вменени на всички, които Го приемат като свой личен Спасител.

Единствено правдата, която сам Исус ни е осигурил, може да ни направи способни да се явим и да останем в Божието присъствие. С тази одежда на Своята правда Той ще облече всяка каеща се, вярваща душа. Тази дреха е изтъкана на небесен стан и няма в себе си дори нишка от човешко изобретение. Христос в човешкото Си естество изработи съвършен характер, който и ни предлага, за да ни го вмени. „Всичката ни правда е като омърсена дреха“ (Исая 64:6). Всичко, което можем да сторим, е омърсено от греха. Но Божият Син „се яви да носи греховете. В Него няма грях“ (1 Йоаново 3:5).

Чрез съвършеното Си послушание Той направи възможно за всяко човешко същество да се покорява на Божиите заповеди. Когато представим себе си на Исус, сърцето се слива с Неговото сърце, волята прелива в Неговата воля, умът става едно с Неговия ум; ние живеем Неговия живот. Това означава да се пременим с одеждата на Неговата правда. Тогава, когато Господ ни погледне, ще види не одеждата от смокинови листа, не голотата и уродливостта на греха, но Своята собствена дреха на правдата, която е съвършено покорство на закона на Йехова.