ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ

“Понеже така изобилно ще ви се даде достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.” 2Петр.1:11

Този, който иска да има духовен живот и енергия, трябва да се храни с плътта на Спасителя и да пие от Неговата кръв. Исус заявява: “Аз съм хлябът на живота, който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее… Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене” (Йоан 6:35Йоан 6:54-57).