ИЗПИТВАЩИ ВЪПРОСИ

„Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свято място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа“ (Пс. 24:3,4).

Душата, свързана с Христос (…) ще се бори срещу беззаконието и всяко сближаване с греха. С всеки изминал ден тя ще става все по-силна, а ярка светлина я осветява победоносно. Преминава от сила в сила.

Нека никой не мами собствената си душа. Ако подхранвате гордост, себелюбие, честолюбие, тщеславие, амбиция, негодувание, несъгласие, горчивина, злословие, лъжа и измама, не притежавате Христос и Той не живее в сърцето ви (…) Трябва да имаме християнски характер, защото това ще пребъде (…)

Разговорите между тези, които изповядват, че вярват в истината, не трябва да са повърхностни, за да не отпаднат в деня на изпитанието. Божиите избрани трябва да достигнат висок стандарт. Те трябва да бъдат свят народ, особен, избран род – ревностни за добри дела. Христос не умря за вас, за да получите вкусовете, навиците и страстите на светските хора. Само онзи, който насочва сърцето си към Небето, ще влезе през дверите на славата. И така, задайте си въпроса: Имам ли нещо против светските неща? Чисти ли са мислите ми? Дишам ли небесна атмосфера? Не лъха ли от мен миризма на нечистота? Усърден и посветен ли съм, когато служа на Бога с чистота и святост? Запитайте се искрено: „Божие дете ли съм, или не?“.

Нуждаем се от реформация из основи във всичките ни църкви. Преобразяващата сила на Бога трябва да влезе в църквата. Не отлагайте деня за подготовка. Не заспивайте неподготвени, без масло в съдовете на светилниците си. Не оставяйте отговора на въпроса в опасна неопределеност. Запитайте се искрено: „Между спасените ли съм, или между изгубените? Ще издържа ли, или не?“. Само онзи, който има чисти ръце и сърце, ще издържи в онзи ден.

Привилегия за всяко Божие дете е да бъде истински християнин всеки миг; тогава ще има цялото небе на своя страна.