Богословието има определен предмет на изучаване. Той се заключава във всичко онова, което Бог е разкрил за Себе Си – Неговото цялостно Творение (Вселената, земята, хората и др. ), както и Словото Му, отразено в Библията. Нашето убеждение е, че двата типа богословие, разглеждащи общото и специалното Откровение, са взаимодопълващи се. Богословието е системата, която обхваща в единно цяло всичко това, подреждайки нещата по един хармоничен и логически смислен начин.

Всички тези методи придават на богословието жизнена сила, оформяща неговия характер като съвременна научна дисциплина, която е способна да свърже третирането на вечните истини с достиженията на съвременната наука. Основен източник за познание в богословието обаче си остава Библията, чийто текст представлява интерес за херменветиката. Ние можем да разкрием и опознаем личностния Бог единствено чрез Неговото Откровение, което е подобно на опознаването на другите хора, които ние възприемаме пълно и цялостно едва когато те лично ни се разкрият. „Защото кой човек знае що има у човека, освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божия Дух“. (1 Коринтяни 2:11).

Богословието използва разнообразни научни методи – логика, херменевтика, системен анализ, синхронен и диахронен подход и др. Освен това съществуват възможности богословските твърдения да се проверяват в практиката.

Много богослови, опитвайки да съгласуват богословската наука със съвременното научно и философско познание, фактически променят съдържанието на основните библейски истини и по този начин изопачават самото християнско богословие. Една от главните цели на настоящия труд е да разкрие в критичен план подобни печални тенденции и опити за „модернизация“ на богословието. Богословието представлява универсална наука, валидна за всички времена, обстоятелства и форми на културен живот.

Един от стълбовете на християнското богословие е библейското. То по наше мнение винаги е било и си остава актуално. Една от главните цепи на богословието като цяло е предаването на посланието, което е основното съдържание на християнския мироглед. Да отправиш библейско послание означава да предадеш онова, което Исус (ап. Павел и др.) би казал днес върху същия проблем. Основен принцип на християнското богословие е утвърждаването на истините, които самият Исус е изказал и положил като основа на Своето учение, описано в Библията, а не псевдоистините, които някои християнски богослови се опитват да наложат след Него.