ИМА СИГУРЕН ПЪТ

  “Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?”
(Йоан 14:9)

Пред нас лежи цял свят, който трябва да бъде предупреден. Нужно е всяко усилие от наша страна да се посвети на възвишаването на истината. Великият учител държеше в ръката си цялата географска карта на истината. С обикновени думи Той разясни на учениците си пътя към небето и неизброимите предмети на Божествената сила. Въпросът за същността на Бога бе тема, по която Исус мъдро се въздържаше, защото сложността и определенията на Божиите предмети щяха да представят на учениците една наука, в която не можеха да навлязат с неосветени умове, в противен случай щяха да се объркат напълно. За Бога и за Своята личност Господ Исус каза: “Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца” (Йоан 14:9). Христос бе израз и образ на личността на небесния Отец.

Откритата, сигурна пътека, по която да следваме Неговия път на пазене на заповедите, е единствената и извън нея няма безопасност и сигурност. Когато човеците следват собствените си теории, завоалирани в приятни и впечатляващи форми, те ги превръщат в примка за ловене на души. Вместо да посвещавате силите си на празно теоретизиране, вижте работата, която Христос ви възлага да вършите. Неговата поръка е: “Идете по целия свят и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух.” Но преди учениците да пристъпят прага, трябва да стане подпечатване на свещеното име, като се кръщават вярващите в името на тройната власт в небесните светове. Човешкият ум е дълбоко впечатлен от тази церемония, която е начало на християнския живот. Тя означава много. Работата по спасението не е нещо маловажно; напротив, тя е толкова всеобхватна, че за нея се опираме на най-висшата небесна власт, посредством изразената от нас вяра.

Вечното божество – Отец, Син и Святият Дух, участва в това действие, необходимо да даде увереност на човека… така небесните сили се съюзяват с човешките, за да може човек, като приеме небесната пълнота, да стане съпричастен на божественото естество и да бъде съработник на Христа.

Човешките способности могат да се умножат при свързването на божествената сила с човешката немощ. Обединени от небесните сили, тези способности нарастват според вярата, която действа чрез любов и очиства, освещава и облагородява целия човек.