КАТО КРАДЕЦ НОЩЕМ

“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише;
защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
(1 Солунци 5:1,2)”

Не знаем точно кога ще дойде Господ. Но независимо дали Той ще дойде тази година или през другата или след няколко, Христос ни е казал, че ще дойде като крадец нощем. Затова Божият Син казва на всички “Бдете”. За много, изключително много хора Той ще дойде в такъв час, който го не мислят. Малко преди Исус да се завърне хората ще питат “Где е обещанато Му пришествие”?

Сатана, начинателят на злото, сега разкрива силата си в човешките чада. Сега е неговият час, когато той проявява силата на мрака. Видимо тласка света към все по-силно и по-силно противопоставяне на Христа и Неговата вест. Последният гигантски конфликт между силите на доброто и злото е наречен “време на скръб каквато никога не е бивала”. Насилието, което ще изпълни земята ще надмине онова, което е било преди унищожението на стария свят.

Сатана действа с цялата си сила, за да спъва Божието дело. Ако Божиите люде посвещават част от времето си за изучаване измамните идеи на сатана, тогава царството на злото ще се зарадва. Ако хората, които имат познание за пътеката, по коята Бог ни е водил, обърнат внимание на прелъстителните духове и се отклонят от вярата, тогава ще е необходимо време и усилия за поправление на злините, породени от това отклонение, време и усилия, които иначе щяха да се употребяват за напредъка на благовестието. Трябва да предупредим нашите братя и сестри да не обръщат внимание на лъжливите теории и да внимават спрямо онези, които са позволили да бъдат въвлечени в подобни примки.

Никога преди от Божия народ не се е изисквало да бъде толкова бдителен както сега!

Тръбата трябва да затръби. Ще има едно всеобщо прогласяване на истината и цялата земя ще се просвети от Божията слава, но светлината ще бъде видяна само от тези, които са се стремели да опознаят разликата между святост и грях.

Когато сатана ще е приключил своето зло дело да мами и оплита в примките си всички, които се покоряват на неговото измамно влияние, когато той свърши разпиляването, Христос ще се подигне и ще донесе избавление за всеки, чието име е записано в книгата на живота. Сатана и последователите му ще бъдат унищожени. Тогава “тези, които са мъдри ще сияят със светлостта на простора, а ония, които обръщат мнозина в правдата като звездите до века”.