КАТО ХРИСТОС

 “И така, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.” Левит 20:7

Всеки ден можем да се доближаваме все повече до пълната прилика с Христа, като се учим на кротост и смирение от Този, Който въпреки, че бе Единородния на Отца, дойде в нашия свят за да ни изкупи, отдавайки живота Си, за да заплати с него за греха. Въпреки, че криеше божествеността Си в тялото на човек, Той бе могъщ Съветник и Княз на мира. Животът Му бе изпълнен със съчувствие и любов, благост, доброта и добродетелност. Той ни показа науката на вечния живот – познание, което ние трябва да вложим във всички наши усилия.