КЛОНЧЕ ОТ ЕСЕЕВИЯ ПЪН

„И ще израсне пръчка от Иесевия пън, и отрасъл от корените му ще носи плод;”

Исая 11:1

Пророкът отново отправя погледът ни напред в бъдещето, и отново изказва едно пророчество за идването на Исус, на Месия. Библията и историята казват категорично, че Исус е пряк потомък на цар Давид. „И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),” (Лука 2:4). А Самият Исус казва за Себе Си: „Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.” (Откровение 22:16).

Пророкът продължава, като описва характерните черти на Месия: „И духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа;” (Исая 11:2). А всичко това изпълнило ли се е? Виждале ли го в живота на Исус? Определено да! Когато Исус се кръстил в реката Йордан, новозаветните автори ни докладват, че Светият Дух, се спуснал от небето като гълъб и кацнал върху Исус. По този начин Бог засвидетелствал, че именно Той е обещаният още от Едем Спасител, за когото са пророкували много пророци и Който са очаквали от векове. А малко по-късно, когато Го помолили да прочете нещо от книгата на Пророк Исая, Исус намерил следния текст: „Духът на Господа Иеова е на мене;

Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните; да проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; да утеша всичките наскърбени; да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави Той.” (Исая 61:1-3). Целият живот на Исус бил изпълнение на пророкуваното за Него. През цялото време на Неговото пребиваване ан земята, Той бил воден от Светия Дух. Давал подходящ съвет на всеки, коойто имал нужда. Правдата била като пояс на кръста му. Както пояса плътно опасва кръста и спомага за правилната стойка и стабилното изправено положение, така и истината на Бога била като един такъв пояс в духовния Му живот, който му помагал да стои стабилно и да се изправя смело пред предизвикателствата на сатана.

Някой ще каже: „Но това се е отнасяло за Исус! Каква връзка иа с нас?” Добрата новина, скъпи приятелю, е че Светият Дух е и на твое разположение днес. И за теб важи следното обещание: „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.” (Йоан 16:13). „Господ Иеова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения; всяка зсутрин Той събужда, събужда ухото ми,

за да слушам като учащите се.” (Исая 50:4).Исакш ли и ти да бъдеш ръководен от Светия Дух, както Исус? Моли се за това! И Исус казва, че Отец с голямо желание ще даде Светия Дух на тези, които искат от Него.